.
.
වැලි සහිත ඉඩම (නිවාස ජල විදුලියද සහිත)ඉක්මනින් විකිනීමට
20 Dec 10:23 am, Ampara, Ampara
 46

Itme Condiiotn-Used

Itme Condiiotn-Used


LKR 2,800,000

වැලි සහිත ඉඩම (නිවාස ජල විදුලියද සහිත)ඉක්මනින් විකිනීමට වැළි ව්‍යාපාරය කරගෙන යාමට සුදුසුම ඉඩම ගල්ඔය ගගබඩ අක්කර දෙකක් පමණ ඉඩම අංග සම්පුර්න නිවාස විදුලිය,ජලය සහිතව ඉක්මනින් විකුනගනිමට අවශ්‍යයි. පොල්,දෙහි සහ අනෙකුත් බෝගයන්ගෙන් යුතු.ඉඩමකි.අවම මුදල රු. ලක්ෂ විසිඅටයියි. (2800000) 0755384205,0717443997

Details and more items of sellerAddress


Sell Fast

The latest free and fast classifieds and promotion marketplace website for classifieds/ promotions/ directory listings in Sri Lanka Buy and Sell everything from used cars to mobile phones. Property, Jobs and more on Siyalla.lk

Company

A website by Effective Solutions