.
.
වස විසෙන් තොර ආහාර වෙිලක් සදහා
21 Jan 10:05 am, Maharagama, Colombo
 577

LKR 12,500

Brand new, Unused Ozonizer for sale. ආහාර වල ඇති වස විස සියල්ල ඉවත් තරයි නීරෝගී දිවියක රහස උත්සව සමයේ විශේෂ මිලකට 12500.00 පමණයි Portable Air Purifier Ozone Generator Fruits Vegetable Sterilization Overview: This is a multipurpose Ozone Generator with air purification and deodorization functions for your home or office. It also can disinfect and sterilize your fruits and vegetables. Multipurpose functions meet all your needs. Air Purification: – Removes harmful gases such as formaldehyde emanating from new furniture, painting, and carpeting – Removes food preparation and cooking, odorous smell and smoke in the air – Purifies air and retains freshness for your home and officeOzone Disinfection: – Dissolves and eliminates pesticides and agrochemicals on the surface of fruits and vegetables – Kills the bacteria on the surface of fruits and vegetables – Dissolves the organic impurities and bleaches the water and increases the oxygen level in the water – Disinfects nursing b

Details and more items of sellerAddress


Sell Fast

The latest free and fast classifieds and promotion marketplace website for classifieds/ promotions/ directory listings in Sri Lanka Buy and Sell everything from used cars to mobile phones. Property, Jobs and more on Siyalla.lk

Company

A website by Effective Solutions