.
.
සාරී, කුර්තා, ලෙහෙන්ගා තොග විකිණීමට
09 Jul 11:47 am, Kalutara, Kalutara
 292

Itme Condiiotn-Brand New

Itme Condiiotn-Brand New


LKR 975,000

#කලුතර නගරයේ ඉන්දියාවෙන් #ආනයනය කරන ලද #උත්සව සාරී, #මනලියන්ගේ සාරී, #කාර්යාල සාරී, #කුර්තා, උත්සව සදහා #ලෙහෙන්ගා තොග විකිණීමට. සම්පූර්ණ තොගයේ වටිනාකම රැ: 975,000 තවද සාරී වෙලදසලකට අවශ්‍ය සියලුම උපාංග ආරක්ෂක කැමරා පද්ධතිය ඇතුලුව රැ:325,000 විකිණීමට. අයිතීකරුවන් වීදේශ ගතවිමට සිදුව ඇති නිසාවෙන් ඉක්මනින් වීකිණීමට ඇත. මිල ගනන් කතා කරගන්න අමතන්න. 0768 678 209

Details and more items of sellerAddress


Sell Fast

The latest free and fast classifieds and promotion marketplace website for classifieds/ promotions/ directory listings in Sri Lanka Buy and Sell everything from used cars to mobile phones. Property, Jobs and more on Siyalla.lk

Company

A website by Effective Solutions