.
.
පලමුවැනි මුරයේ මුරා මී දෙනුන් තිදෙනෙකු අලුත උපන් පැටවුන් සමග
15 Dec 01:13 am, Nittambuwa, Gampaha
 145

Itme Condiiotn-Used

Itme Condiiotn-Used


LKR 650,000

පළමුවැනි මුරයේ උසස් ආරයේ මුරා වර්ගයේ මී දෙනුන් තිදෙනෙකු පැටවුන් සමග රැක බලාගැනීමට අපහසු බැවින් විකිණීමට තිබේ. පැටවුන් දෙදෙනෙකු ගැහැණු සතුන් වන අතර එක පැටවකු පිරිමි සතෙකි.

Details and more items of sellerAddress

Related Products

Sell Fast

The latest free and fast classifieds and promotion marketplace website for classifieds/ promotions/ directory listings in Sri Lanka Buy and Sell everything from used cars to mobile phones. Property, Jobs and more on Siyalla.lk

Company

A website by Effective Solutions