.
.
කෑම පාර්සල් ඇණවුම් භාර ගනු ලැබේ - Food Catering Parcels
16 Jun 09:52 am, Nawala, Colombo
 3

Itme Condiiotn-Brand New

Itme Condiiotn-Brand New


LKR 120

- කොලඹ අවට ඔබට , ඔබගේ ආයතන වලට, කර්මාන්ත ශාලා වලට අවශ්‍ය කෑම පාර්සල් ඇණවුම් භාර ගනු ලැබේ. - පාර්සල් 20 ට වැඩි ඇණවුම් පමණි. - සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිතව පිසින ලද ප්‍රණීත ආහාර. - Chicken හෝ Fish - RS 120 Food Catering Service in Nawala (Colombo Area) Food Parcels Delivery Around Colombo Area, Minimum 20 Parcels.

Details and more items of sellerAddress


Sell Fast

The latest free and fast classifieds and promotion marketplace website for classifieds/ promotions/ directory listings in Sri Lanka Buy and Sell everything from used cars to mobile phones. Property, Jobs and more on Siyalla.lk

Company

A website by Effective Solutions