.
.
පොලිස් වේග සීමා මිනුම් උපකරණ හමුවේ ඔබගේ වාහනයේ වේගය අඩු කර ගැනීමට කලින් දැනුම් දෙන උපකරණයක් Police Speed meter Radar Detector Alarm for all vehicles Rs.3250 /=
19 Nov 09:53 pm, Negombo, Gampaha
 554

LKR 3,250

Police Speed meter Radar Detector Alarm for all vehicles Rs.3250 /= • Home Delivery ( Negombo , Gampaha , Katunayake ) • Islandwide Delivery ( Courier , VPP ) • With 06 months warranty • Call for details : 0717978216 / 0779569981 • Email : slgadgets@ymail.com Features: This Radar detector features a laser eye detector for a 360 degree laser detection and easy to install. This Radar can Detect any stable or mobile Radia Speed Monitor 250-2500m ahead. When you detect a position, the GPS will tell you by make a sound to show you are approaching speed detection device, so you can confirms the your speed on the stretch of road. Extreme Range Super heterodyne technology, with super-fast sweep circuitry, provides extra detection range and the best possible advance warning to even the fastest radar guns Detects Ku Band radar gun currently being used in Europe. Detects the latest pop mode radar gun (super-fast instant on mode) Relative speed sensing auto mute system that

Details and more items of sellerAddress

Related Products
LR4 Face Lift to 2016LR4 Face Lift to 2016 Perodua Spare PartsPerodua Spare Parts car coolercar cooler BRAND NEW THAIWAN VEHICLE SPARE PARTS BRAND NEW THAIWAN VEHICLE SPARE PARTS pajero (palath shaba) power steering box & pumppajero (palath shaba) power steering box & pump NISSAN DIESEL- ALTERNATOR 12V 90ANISSAN DIESEL- ALTERNATOR 12V 90A NISSAN 24V STARTER MOTOR NISSAN 24V STARTER MOTOR Toyota Coaster AC Bus Baloon Motor UnitToyota Coaster AC Bus Baloon Motor Unit Fire extinguisherFire extinguisher Portable Car-bike battery Charger (වාහන බැටරි චාර්ජරය ) Rs.1350/=Portable Car-bike battery Charger (වාහන බැටරි චාර්ජරය ) Rs.1350/= 3M™ NOMAD™ CAR MATS (Set of 5 Mats)3M™ NOMAD™ CAR MATS (Set of 5 Mats) GPS trackingGPS tracking car Battery chargercar Battery charger TOYOTA  Genuine  Brake Shoe 04495-26240TOYOTA Genuine Brake Shoe 04495-26240 TOYOTA  Genuine  Brake Pad 04465-YZZE9TOYOTA Genuine Brake Pad 04465-YZZE9 TOYOTA  Genuine  Timing Belt 13568-39015TOYOTA Genuine Timing Belt 13568-39015 Vehicle Light frame for sale...Vehicle Light frame for sale... Suzuki Every DA52V Engine wire harness.Suzuki Every DA52V Engine wire harness. NISSAN NAVARA WHEEL BEARING NISSAN NAVARA WHEEL BEARING Reverce Camera SytemReverce Camera Sytem TATA xenon light truck load body (only)TATA xenon light truck load body (only) car battery chargercar battery charger Geely/Ssangyong/Baic and other Chinese & Korean Spare PartsGeely/Ssangyong/Baic and other Chinese & Korean Spare Parts Mitsubishi Rosa CustomMitsubishi Rosa Custom Toyota KDH van (2015) tail lightToyota KDH van (2015) tail light KIA Sorento side mirror lightKIA Sorento side mirror light Prius 50 tail lightPrius 50 tail light LED Light for MotorbikeLED Light for Motorbike Lorry body for saleLorry body for sale Kenwood Under Seat SubwooferKenwood Under Seat Subwoofer Wagon R 14'' Japan origional Alloy wheelWagon R 14'' Japan origional Alloy wheel Datsun 240Z and 260Z year (1969-1978) bumperDatsun 240Z and 260Z year (1969-1978) bumper Mercedes W121 190SL Roadster stone guardsMercedes W121 190SL Roadster stone guards Volvo PV 544 Euro year (1958-1965) bumpersVolvo PV 544 Euro year (1958-1965) bumpers SALA ProSat GPSSALA ProSat GPS Half HelmetHalf Helmet DVR Dash cameraDVR Dash camera micro panda spare partsmicro panda spare parts Land Rover 300tdi EngineLand Rover 300tdi Engine Land Rover DifferentialLand Rover Differential Land Rover 300tdi RadiatorLand Rover 300tdi Radiator Lorry BodyLorry Body Lorry BodyLorry Body Lorry BodyLorry Body Lorry BodyLorry Body Nissan Engine PD 60Nissan Engine PD 60 GPS Tracker + Voice Listening + SOS Call + Battery LifeGPS Tracker + Voice Listening + SOS Call + Battery Life 3 Modes E27 9W LED Flame Effect Simulated Nature Fire Light Bulb Decoration Lamp3 Modes E27 9W LED Flame Effect Simulated Nature Fire Light Bulb Decoration Lamp C6 H4 COB 36W 3800LM Car LED Headlight Bulb Auto Front Fog Lamp White Hi/Lo BeamC6 H4 COB 36W 3800LM Car LED Headlight Bulb Auto Front Fog Lamp White Hi/Lo Beam TOYOTA shadow lightTOYOTA shadow light CONSOLE BOX WITH 7 USB PORTSCONSOLE BOX WITH 7 USB PORTS Samurai Rubber Skirt 3MSamurai Rubber Skirt 3M WAGON R 2018 TAIL LAMP COVER SETWAGON R 2018 TAIL LAMP COVER SET  WAGON R 2018 HEAD LIGHT LAMP COVER SET WAGON R 2018 HEAD LIGHT LAMP COVER SET WAGON R 2018 DOOR HANDLE COVER SETWAGON R 2018 DOOR HANDLE COVER SET 2 Pcs Air Flow Grille Decoration Stickers2 Pcs Air Flow Grille Decoration Stickers DVR CAR BLACK BOX ( FRONT CAM + BACK CAM+ MIRROR )DVR CAR BLACK BOX ( FRONT CAM + BACK CAM+ MIRROR ) AUDIO SETUP –USB/ BLUETOOTHAUDIO SETUP –USB/ BLUETOOTH Volksvagen partsVolksvagen parts Prius Alpha Tail Light (40/42)Prius Alpha Tail Light (40/42) 32PCS Box Spanner Set32PCS Box Spanner Set Prius 30 Tail LightPrius 30 Tail Light KIA Sorento AccessoriesKIA Sorento Accessories Car mobile number contact card display Car mobile number contact card display Platina Engine and Spare PartsPlatina Engine and Spare Parts CAR DVD (MP5) PLAYERCAR DVD (MP5) PLAYER Toyota Prius 50 Head lightToyota Prius 50 Head light Spacia Custom Tail lightSpacia Custom Tail light Used Japan seat setUsed Japan seat set Starlet EP 82 - 4 doors (with starlet GT body kit)Starlet EP 82 - 4 doors (with starlet GT body kit) ROOF BOX – AERO FLYROOF BOX – AERO FLY MiCRO GEELY අමතර කොටස් MiCRO GEELY අමතර කොටස් Roof Box X-NEONRoof Box X-NEON

Sell Fast

The latest free and fast classifieds and promotion marketplace website for classifieds/ promotions/ directory listings in Sri Lanka Buy and Sell everything from used cars to mobile phones. Property, Jobs and more on Siyalla.lk

Company

A website by Effective Solutions